Inspiration til boligforeninger
Projektdata

Vi har stor ekspertise i renovering og fornyelse af boligforeninger, herunder:

• Udskiftning af tagbelægning

• Istandsættelse af facader

• Udskiftning/renovering af vinduer/døre

• Etablering af altaner

• Istandsættelse af trappeopgange

• Etablering af tagboliger og tagterrasser

• Isolering af gavle / facadeisolering

• Renovering af køkkener og baderum

• Sammenlægning af lejligheder

• Ombygning til handicapegnede boliger

• Renovering af vvs-install. og kloak mv.

Inspiration til boligforeninger

Friborg og Lassen A/S har igennem mange år opbygget stor ekspertise i at planlægge og gennemføre renoveringssager for Andelsforeninger, Ejerforeninger og Almene boligorganisationer i tæt dialog med bestyrelse og administrator for boligforeningen.

Processen ser typisk således ud:
Boligforeningen kontakter Friborg og Lassen (herefter benævnt F+L) med ønske om forbedringer.
F+L besigtiger ejendommen med fokus på de nævnte forbedringer.
Såfremt det ønskes, udarbejder F+L en tilstandsrapport, som belyser ejendommens tilstand, beskriver de nødvendige renoveringsarbejder og udarbejder et forslag til en 10 års vedligeholdelsesplan.
Herefter afholder vi et møde med deltagelse fra bestyrelse og administrator, hvor arbejdets omfang fastlægges, og hvor vi aftaler det videre forløb.
F+L udarbejder et byggebudget eller evt. 2 alternative byggebudgetter, som indeholder de arbejder, der medtages i byggesagen.
Bygherren træffer endelig beslutning om, hvilke arbejder der ønskes udført (kræver som regel en generalforsamling hvor F+L deltager såfremt dette ønskes).
Herefter udarbejder F+L projekt for sagen.
Ved arbejder, der kræver byggetilladelse, udarbejder F+L myndighedsprojekt og myndighedsandragende, samt står for kontakten til bygningsmyndighederne.
F+L udfører projektering i tæt dialog med bestyrelsen og/eller byggeudvalget så projektet svarer til bygherrens ønsker.
Udbudsmateriale udsendes til entreprenører udvalgt af F+L og bygherre i fællesskab.
F+L afholder licitation, udarbejder oplæg til entreprisekontrakt med den vindende entreprenør, og byggesagen opstartes.
Under gennemførelse af byggesagen styrer F+L hele byggeprocessen og sikrer, at entreprenøren udfører arbejdet til den aftalte pris, at kvaliteten er i orden, og at tidsplanen overholdes.
I hele processen sørger F+L for at beboerne orienteres om byggesagens fremdrift, og informeres om andre, for beboerne, vigtige forhold.
F+L styrer økonomien stramt under hele byggeprocessen for at sikre, at det gældende budget overholdes.
Ved aflevering af byggesagen afholder F+L mangelgennemgang, og et år efter afholdes 1 års eftersyn af de udførte arbejder.