Ydelser

Ydelser

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S yder især rådgivning indenfor renovering og modernisering af eksisterende byggeri, og vi tilbyder vores kunder teknisk rådgivning på et højt kvalitets- og serviceniveau.

Vi tilbyder blandt andet:

Totalrådgivning

Friborg og Lassen A/S har mange års erfaring som totalrådgivere. Ved at lade totalrådgiveren være ansvarlig for hele projektforløbet er det kun nødvendigt, at bygherren indgår én rådgivningsaftale. Som totalrådgiver tilknytter vi nødvendige underrådgivere, og vi har ansvaret overfor bygherren for hele projektet. Vi udarbejder en samlet pakke med plan for styring af økonomi, en realiserbar tidsplan, vurdering af behov for miljøundersøgelser, samt sikrer at der holdes fokus på høj kvalitet gennem hele projektet. Totalrådgiveren ansøger om myndighedsgodkendelser, samt styrer processen under hele projekteringen. Under udførelsen står vi for byggeledelse og fagtilsyn.

Arkitektrådgivning og design

Friborg og Lassens store kendskab til arkitekturen og byggeteknikken i den historiske bygningsmasse, danner baggrund for vores vurderinger af, hvordan man bedst vedligeholder bygningerne. Vores dygtige arkitekter har øje for, hvordan man tilfører bygningerne øget værdi, og gennem en grundig registrering og analyse, afdækker vi de bedste muligheder for løsning af opgaven. Forslag illustreres, så de er til at forstå og klart viser ideer og intentioner, så bygherren har et kvalificeret grundlag at træffe sine valg ud fra. Er der behov og ønsker for ændringer og tilføjelser, vurderes det, hvordan løsningerne kan forbedre brugsværdien, samtidig med at designet harmonerer med bygningen og tilfører den et løft. Friborg og Lassen har især specialiseret sig i beboelsesejendomme og vi har oparbejdet en solid kundekreds hos Andels- og Ejerforeninger i Storkøbenhavn og Almene boligorganisationer.

Helhedsplaner og byggeskaderenovering

Helhedsplaner: Friborg og Lassen A/S yder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for almene boligselskaber, som grundlag for en skema-A ansøgning til Landsbyggefonden. Helhedsplaner omfatter udarbejdelse af forundersøgelser, herunder tilstandsvurderinger, idéoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag med tilhørende budgetter, som skal fremtidssikre de pågældende afdelinger. Vi har i samarbejde med boligselskaberne, repræsentanter for afdelingerne og vores samarbejdspartnere bl.a. lavet helhedsplaner for: Boligselskabet Friheden – Afd. Friheden 1, Mosegårdsparken – Afdeling under Gentofte Ejendomsselskab, Møllevangen – Birkerød almennyttige Boligselskab, Breelteparken – Hørsholm almene Boligselskab, Båstrupvej – Humlebæk almennyttige boligselskab. Byggeskaderenovering: En stor del af vores eksisterende bygningsmasse lider af bygningsskader. Årsagen kan være slidtage og dårligt vedligehold, uhensigtsmæssige konstruktioner og materialer eller dårligt udførte renoveringer. Helhedsplanernes sigte er dels en opretning af de bygningsskader, der er sket som følge af ovennævnte grunde og dels en fremtidssikring af bebyggelsen, der kan vende en negativ udvikling til en fremtid med bedre boligforhold og trivsel i bebyggelsen.

Byggeledelse, tilsyn og økonomistyring

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S står normalt for byggeledelse, tilsyn og økonomistyring af vores byggesager både som totalrådgiver og i de sager, hvor der kun er behov for arkitektprojektering. Vi har det bedst med at følge vores byggesager fra start til slut, så vi er sikre på, at det produkt, der afleveres lever op til projektets intentioner og kvalitet. Efter licitation / tilbudsindhentning laver vi et udkast til en entreprisekontrakt med den valgte entreprenør med bilag af de godkendte tilbudslister. Før byggesagen starter på pladsen, indkalder vi til et projektgennemgangsmøde med hovedentreprenøren og dennes underentreprenører, hvor projektet gennemgås i alle detaljer, så det sikres, at der for alle parter er klarhed over, hvad projektet indeholder og alle de praktiske forhold vedr. adgangsforhold, skurvogne, stillads o.a. aftales. Vi styrer byggesagen ved ugentlige byggemøder og fagtilsyn, hvor vi kontrollerer, at udførelsen lever op til kvalitetskravene i projektet. Vi sørger for, at der bliver varslet rettidigt og at kommunikationen systematiseres. Tid og økonomi er vigtige elementer i byggesager og vi har erfaring for, at det giver den bedste tryghed for alle parter, at økonomien justeres løbende. Vi kontrollerer og attesterer á conto begæringer og laver afsluttende byggeregnskab.

Restaurering af fredede bygninger

Friborg og Lassen A/S har stor erfaring med restaurering og fornyelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

I samarbejde med bygherren, Slots- og Kulturstyrelsen og øvrige myndigheder finder vi frem til løsninger, som værner om bygningens historie samtidig med at huset kan fungere i nutiden.

Vi har bl.a. restaureret: Christiansborg Slot, tårnet De Grå Stokke, Nyboder AB Vingården Amaliegade 11A, Kbh. K. Gråbrødre Torv 17-17A, Kbh. K. Ringsted Rådhus Søarsenalet på Arsenaløen, Kbh. K. Fiolstræde 34-36 inkl. hele gårdanlægget af Rosengårdskareen, Kbh. K. Nybrogade 10, Kbh. K. Kattesundet 18 m. fl., Kbh. K.

Lejlighedsvurderinger

Friborg og Lassen A/S har specialiseret sig i vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse / salg af andelsboliger. Friborg og Lassen A/S har udarbejdet vurderingsrapporter over de sidste 15-20 år i andelsboliger og er fast tilknyttet flere foreninger. På den baggrund har Friborg og Lassen A/S en høj faglig viden på området og holder sig løbende ajour med udviklingen blandt andet i et tæt samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF. Vi bliver på den baggrund også anbefalet af ABF, hvor foreningerne ønsker en uvildig vurderingsmand udpeget, ligesom vi på anbefaling af ABF fungerer som Syns og Skønsmænd samt som Voldgiftsmænd. Vi har en lang erfaring i at løse ofte komplicerede konflikter med at udarbejde redelige vurderinger og prisfastsættelser. Udarbejdelsen af vurderingsrapporter honoreres efter faste priser alt efter omfanget. De er altid velkommen til at kontakte Friborg og Lassen A/S for at høre om vores satser.

Introbrev til sælgende andelshaver

Tilstandsvurderinger

Friborg og Lassen A/S har specialiseret sig i tilstandsvurdering og budgettering vedrørende planlægning og gennemførelse af istandsættelse af såvel den gamle boligmasse opført fra 1800-1980 samt løbende vedligeholdelse af den nyere boligmasse opført fra 1980-2005. Samtidig hermed har Friborg og Lassen A/S udarbejdet en lang række af tilstandsvurderinger og budgetter i forbindelse med f.eks. stiftelse af andelsboligforeninger. Friborg og Lassen A/S har en høj faglig viden inden for den gamle boligmasse, og ved udarbejdelse af tilstandsrapporter hjælper vi bygningsejeren med at bevare overblikket over ejendommens tilstand og de økonomiske konsekvenser. Udarbejdelse af en tilstandsrapport starter med en indsamling af ejendommens data og andre relevante oplysninger. Ejendommen registreres og tilstandsrapporten udarbejdes ved at beskrive de forskellige dele af bygningen og deres tilstand. I tilstandsrapporten angives det nødvendige behov for vedligeholdelse og for hver bygningsdel prissættes håndværkerudgiften for istandsættelsen. På baggrund af tilstandsrapporten udarbejder vi et langtidsbudget, med en prioritering af istandsættelsens nødvendighed. Som regel efter en typisk opdeling 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år. Er det i bygherrens interesse opdeles budget i forbedringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Tilstandsrapporten og langtidsbudget er til stor hjælp for bygningsejeren for styring af ejendommens økonomi, og for at sikre en fornuftig løbende vedligeholdelse. Udarbejdelsen af en tilstandsrapport er individuel fra ejendom til ejendom og De er altid velkommen til at kontakte Friborg og Lassen A/S for et uforpligtende tilbud.

Syn og skøn

Flere af medejerne i Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S fungerer i retssager som teknisk sagkyndige syns- og skønsmænd udpeget af domstolene.
Derudover fungerer vi som voldgiftsret i samarbejde med ABF (Andelsbolig-foreningernes Fællesrepæsentation) i tvister ved salg af andelsboliger.